• Phí: 2.5 %
  • Phụ phí (Mua): 22,800 VND
  • Phụ phí (Bán): 45,600 VND