• Phí: 2.5 %
  • Phụ phí (Mua): 23,000 VND
  • Phụ phí (Bán): 46,000 VND